V trhovom hospodárstve nesie úplnú zodpovednosť za bezpečnosť potravín prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. V časoch silnejúceho konkurenčného prostredia, keď sa kvalita stáva jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu, by malo byť úsilie o kvalitný výrobok samozrejmosťou. Zavedením funkčného systému HACCP sa pozornosť sústreďuje na samotné procesy, nie na výsledné produkty, čím sa dosahuje vyššia efektivita dosahovania kvality. Efektívnosť systému je možné zmerať nákladovosťou kvality.

Prevádzkovateľ dôslednou aplikáciou HACCP vo svojej činnosti vysiela spotrebiteľovi jasný signál o svojej hodnotovej orientácii, kedy uprednostňuje ochranu zdravia spotrebiteľa pred vlastným finančným ziskom. Takto možno premietnuť systém aj na účely marketingu. Okrem toho môže prispieť aj k väčšej dôveryhodnosti zo strany kontrolných orgánov a odberateľov a k výraznejšiemu rešpektovaniu zo strany konkurentov. HACCP má významné miesto aj v medzinárodnom obchodovaní s potravinami, keďže je definovaný medzinárodnou smernicou. Pozitívne vplýva na zvyšovanie konkurencieschopnosti domácich výrobkov a na ich prienik na medzinárodné trhy.

Prínosy zavedenia systému HACCP dovnútra organizácie:

 • zlepšenie hygieny, poriadku a technologickej disciplíny,
 • efektívne zabezpečovanie a kontrola,
 • zníženie nepodarkovosti, menej prepracúvania a zlepšenie tovarových vlastností,
 • zlepšenie spolupráce manažmentu a personálu, disciplíny a uvedomelosti personálu,
 • jasné úlohy a jasná zodpovednosť,
 • rozlíšenie podstatných problémov od nepodstatných, flexibilita v ich riešení,
 • možnosť trvalého zlepšovania, kompatibilita s ISO 22000 a TQM.

Prínosy zavedenia systému HACCP navonok organizácie:

 • kvalitatívne vyrovnané výrobky,
 • efektívnejšia kontrola procesov, surovín, výrobkov, personálu,
 • menej reklamácií, ochorení,
 • meno na trhu a jednoduchšie uvádzanie nových výrobkov na trh,
 • odstránenie prekážok vývozu,
 • väčšia akcieschopnosť, žiadna antireklama
 • stabilita dodávateľa, istota pre odberateľa,
 • menšie náklady vynakladané odberateľom pri vstupnej a prevádzkovej kontrole.