Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


Zákony, nariadenia, vyhlášky a legislatíva SR a EÚ: www.svssr.sk/legislativa/


Potravinový kódex: www.svssr.sk/legislativa/


Výnosy Ministerstva pôdohospodárstva: www.land.gov.sk


Úrad verejného zdravotníctva: www.uvzsr.sk