Tvorba dokumentácie Školenia a vzdelávanie Implementácia systému

 

Konkrétne oblasti pôsobenia:

Správna výrobná prax

o    Dokumentácia správnej výrobne praxe – HACCP systém

o    Plán HACCP a označenie kritických kontrolných bodov a kontrolných bodov

o    Prevádzkový poriadok pre potravinársku prevádzku a spoločné stravovanie v zmysle RÚVZ

o    Systémy vysledovateľnosti (traceability)

o    Zoznamy alergénov

o    Špecifikácie výrobkov

Správna hygienická prax

o    Sanitačný program a hygienický režim

o    Program prevencie a regulácie živočíšnych škodcov (DDD)

Vývesky a informačné tabule

o    Vývesky k umývaniu rúk

o    Vývesky k osobnej a prevádzkovej hygiene

o    Vývesky a informačné tabule  k označeniu pracovných úsekov a priestorov

o    Vývesky a informačné tabule špecifické pre daný typ prevádzky

Správna skladovacia prax

o    Prevádzkový poriadok pre potravinársku prevádzku, časť zásady skladovania

o    Zásady správnej skladovacej praxe

Validita a verifikácia systémov

o    Evidencia a záznamové hárky:

– K správnej výrobnej praxi
– K správnej hygienickej praxi
– K správnej skladovacej praxi
– K validite systémov
– K verifikácii systémov
– Ku školeniam

Školenia

o    k prevádzkovej dokumentácii a systémom HACCP

o    k vedeniu záznamov a evidencie

o    k praxi na prevádzke – training on the job

o    k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva

Aktualizácia existujúcej dokumentácie

Komunikácia s orgánmi štátnej a verejnej správy

o    Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky alebo na zmenu v ich prevádzkovaní

o    Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu o schválenie prevádzkového poriadku

o    Registrácia prevádzky

o    Účasť pri ohlásených kontrolách RVPS, RÚVZ, iné

Odborné vypracovanie odvolaní pri pokutách udelených RVPS alebo RÚVZ

Audity na prevádzkach