Máte otázku týkajúcu sa systému HACCP alebo problém, s ktorým si neviete dať rady?

Pýtajte sa, radi Vám poradíme.

CHCEM SA OPÝTAŤ

Ak otváram prevádzku spoločného stravovania, dokedy musím mať vypracované HACCP?

Dokumentáciu HACCP musíte mať vypracovanú najneskôr ku dňu začatia prevádzkovania zariadenia. Vyhlásenie o tom odovzdávate v Prevádzkovom poriadku pre zariadenie spoločného stravovania ako jednu z príloh k žiadosti o uvedenie do prevádzky.

 

Dobrý deň, na ktorom úrade sa mám informovať, keď si otváram bufet v Ilave?

Informácie ohľadom otvorenia bufetu a podmienok pre jeho uvedenie do prevádzky získate na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, oddelenie výživy a hygieny potravín. Vo Vašom prípade je to RÚVZ v Považskej Bystrici. 

  

Môžem odpad z kuchyne použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat?

Pozrite na náš článok Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zo zariadení spoločného spoločného stravovania.

 

Čo potrebujem k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností v potravinárstve?

Podať si žiadosť ….názov…., priložiť kolky a absolvovať prípravu na príslušnom RÚVZ alebo pozrite našu ponuku.

 

Mám udelené osvedčenie o odbornej spôsobilosti v potravinárstve zo dňa 11.5.2008 a je vydané na dobu určitú 5 rokov. Dopočula som sa, že sa niečo zmenilo a platí mi na dobu neurčitú. Ako je to?

Vaše osvedčenie už platí na dobu neurčitú. Tu je vysvetlenie:

Od 1.6.2010 nastali zmeny v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré sa týkajú:

1. Osvedčení o odbornej spôsobilosti, pričom odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj

dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé,

že skutočnosť je preukázaná.

2. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa udeľujú na dobu neurčitú.

3. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú

za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

 

Dopočul som sa o povinnosti registrovať prevádzkareň. Týka sa ma to, keď mám predajňu talianskych syrov, ktoré dovážam?

 Áno, máte povinnosť registrovať prevádzku.

Tu je vysvetlenie: Povinnosť registrovať prevádzkareň v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. sa týka týchto činností:

a) pestovania ovocia a zeleniny, zemiakov, obilia, cukrovej repy, olejnín, strukovín a iných plodín na potravinárske účely okrem pestovania malých množstiev na priame dodávanie do maloobchodu a na vlastné použitie

b) spracúvania prvotných surovín rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a baliarne,

c) veľkoobchodu, distribútorov, ktorí distribuujú potraviny do maloobchodu a priamo spotrebiteľom a dopravy

d) všetkých typov predaja konečnému spotrebiteľovi, hypermarketov, supermarketov, stánkov, ambulantného predaja, trhovísk, predaja na čerpacích staniciach pohonných hmôt, zásielkových služieb a automatov

e) všetkých foriem spoločného stravovania

f) pekárov, cukrárov, mäsiarov a iných, ktorí predávajú prevažnú časť výrobkov priamo konečnému spotrebiteľovi vo vlastnej predajni

g) dovozu potravín a surovín na ďalšie spracúvanie alebo na predaj z tretích krajín, ak dovozca má sídlo v Slovenskej republike.

 

Zrekonštruovala som predtým nefunkčnú reštauráciu, ktorú mám teraz v prenájme, a ponúkam tam okrem minútkových jedál aj denné menu. Dokedy je termín ohlásenia na hygiene?

Reštauráciu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (hygiena) neohlasujete, ale podávate žiadosť o uvedenie priestorov reštaurácie do prevádzky. Okrem žiadosti prikladáte Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania, prílohy k nemu, HACCP dokumentáciu pre prevádzku a kolok 50.-€. Až po vydaní rozhodnutia o  súhlase so začatím činnosti prevádzky reštaurácie, môžete v nej vykonávať činnosť. Inak Vám môže správny orgán udeliť pokutu od 165.-€ až do 16 596.-€.