kontrolaV období od 01.06.2015 do 30.06.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 063 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Z celkového počtu 2 585 kontrolovaných prevádzok (objektov) boli nedostatky zistené v 470 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 18,18 %. Úradné kontroly sa vykonávali v rámci celého potravinového reťazca od primárnych producentov až po výrobcov predávajúcich hlavne v maloobchode.

Blokové pokuty za zistené nedostatky z celkového počtu 4 063 vykonaných úradných kontrol potravín v mesiaci jún 2015, bolo 475 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. Celkove bolo uložených 146 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 5 314 EUR (v niektorých prípadoch viac ako jedna bloková pokuta v rámci úradnej kontroly). Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Právoplatné rozhodnutia v sledovanom období nadobudlo právoplatnosť celkovo 159 rozhodnutí v celkovej sume 165 720 EUR a uložených bolo v rámci nich 38 opatrení. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 042 EUR, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 25 000 EUR.

Výsledky hovoria jasne, hygiena predaja a skladovania nie je na požadovanej úrovni.

Zdroj výsledkov kontrol: www.svpssr.sk

Čo s tým môžete urobiť ako prevádzkovatelia?

Interné audity Vašich prevádzok znamenajú prevenciu, ktorá prináša úspechy.

Neváhajte a kontaktujte nás.

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)

„Spolu to zvládneme.“