obchodPotravinári a poľnohospodári vedia, že pracujú so zdrojmi a surovinami, ktoré podliehajú výkyvom počasia. Vedia však určovať, resp. ovládať podmienky, pri ktorých sa so zdrojmi alebo surovinami manipuluje. Zdravo a rozumne hospodária, robia preventívne opatrenia na predchádzanie rôznym rizikám a znehodnoteniam vlastnej produkcie, výroby alebo predaja.

Interný audit je vhodným preventívnym  nástrojom  a predstavuje „systematické a nezávislé preskú-manie činnosti s cieľom určenia, či činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne, a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov.“

Povinnosť vykonávať audit v potravinárskych prevádzkach vyplýva z  Nariadenia (ES)  č. 882/2004 EP a Rady.

Cieľom auditu je preveriť účinnosť aplikovania systému zdravotnej bezpečnosti potravín –  HACCP do praxe a preukázať,  že potravinársky podnik je schopný vyrábať alebo predávať bezpečné potraviny, pokrmy a nápoje. 

Spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o. Vám prostredníctvom svojich kvalifikovaných auditorov ponúka služby interných auditov. Odborne vykonaným auditom u Vás na prevádzke Vám napomáhame aktívne odhaľovať nedostatky a odporúčame možnosti a spôsoby ich nápravy. Okrem ekonomického a morálneho zisku tým aj aktívne predchádzate riziku uloženia pokút pri úradných kontrolách.

Neváhajte a kontaktujte nás.

(www.atconsult.skwww.haccpvpraxi.sk)

„Spolu to zvládneme.“