13.12.2016 • MVDr. Marián Rozložník

Koncom novembra bola prijatá poslancami NR SR  novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z. z. Do zákona bola zakomponovaná dlho očakávaná klauzula, ktorá má zamedziť nadmernému plytvaniu s potravinami – hlavne tými trvanlivými, ktoré majú stanovený dátum minimálnej trvanlivosti. Ani novelou sa pokuty za zistené nedostatky nezmenili – stále hrozia pokuty až do výšky 1.000 000 €. Zákon má byť účinný od 1. januára 2017.


Nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti


V zmysle § 6 ods. 7 tohto zákona „Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné môže prevádzkovateľ umiestňovať na trh bezodplatným prevodom subjektu vykonávajúcemu činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Ministerstvo pôdohospodárstva novelou zákona o potravinách reagovalo na celosvetový trend, ktorý má znížiť straty potravín, odpad z potravín a určiť zodpovednosť za bezpečnosť týchto potravín.

Celkom prospešne vyzerajúci paragraf v novele zákona má však veľký háčik. Charitatívne organizácie môžu nakladať s uvedenými potravinami až vtedy, ak si zriadia „výdajne“ pre takéto potraviny. Výdajne však musia spĺňať hygienické požiadavky ako bežné potravinárske prevádzkarne. To pre charitatívne organizácie predstavuje veľké časové, administratívne a v neposlednom rade aj finančné zaťaženie.

Pri tejto príležitosti sa aj spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o. rozhodla podporiť charitatívne organizácie. Tlačovej besedy v NR SR sa na pozvanie zúčastnil MVDr. Marián Rozložník, odborný pracovník spoločnosti AT CONSULT spol s r.o., ktorý vo svojej reči presne konkretizoval tie nedostatky v zákone, ktoré budú v praxi neuplatniteľné. 

Prevádzkovatelia potravinárskych prevádzkarní teda môžu od nového roku 2017 bezodplatne odovzdávať potraviny po uplynutí minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám. Vyvstáva tu však otázka, či budú charitatívne organizácie schopné splniť prísne hygienické požiadavky a či bude komu tieto potraviny odovzdávať.


Výšky pokút za predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti


V novele zákona o potravinách sa nezmenili ani výšky pokút za zistené nedostatky. Za predaj potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti a iné nedostatky i naďalej hrozia pokuty od 1.000 € pri prvom zistení a až po 1.000 000 € pri opakovanom zistení. Zákon pritom nezohľadňuje ani množstvo, ani skutočnosť objektívneho dokázania zdravotnej bezpečnosti takýchto potravín.

Autor: MVDr. Marián Rozložník