shutterstock_71847514Na obnovenie činnosti po prerušení výroby a predaja zmrzliny, najmä pred začatím sezóny, máte povinnosť vyžiadať si súhlas orgánu na ochranu zdravia.

Proces výroby a predaja zmrzliny je z pohľadu hygieny braný za veľmi rizikový. Preto si výroba, manipulácia a predaj zmrzliny vyžaduje precízny prístup.

V rámci našich odborno – poradenských činností sa zameriavame na kompletné vybavovania potrebných povolení na príslušných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Výroba zmrzliny teplo cestou, studenou cestou ako aj výroba hlbokomrazenej zmrzliny musí prebiehať podľa požiadaviek, ktoré vyplývajú z platného znenia Potravinového kódexu. V rámci našich interných auditov Vám pomôžeme zvládnuť všetky tieto kritéria tak, aby Vaša zmrzlina nebola len chutná, ale aj zdravotne bezpečná.

Zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku so zmrzlinou, musia byť poučení a vyškolení o hygiene potravín,  zásadách správnej výrobnej praxe HACCP, vedení evidencie a záznamov, o sanitačnom a hygienickom programe. Pri našich poradenských činnostiach preto nezabúdame ani na „sezónnych“ pracovníkov v prevádzkach na výrobu a predaj zmrzlín. Školiacimi aktivitami zamestnancov aktívne prispievame k správnym pracovným návykom a správnej výrobnej praxi zmrzlín.

zmrzlina

Neváhajte a kontaktujte nás „Spolu to zvládneme…“

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)