AKTUÁLNE: Dovážate do reštaurácie suroviny živočíšneho a rastlinného pôvodu priamo zo zahraničia? Pozor na povinnosť nahlasovania takýchto zásielok! 

AT CONSULT spol. s r.o. pre Vás opäť rokuje o podmienkach s Úradom verejného zdravotníctva SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Predmetom rokovaní je tento krát nejasnosť ohľadom povinnosti nahlasovania zásielok surovín zo zahraničia v gastro zariadeniach.

seafood-1494194_1280

Reštauračné zariadenia hlavne v pohraničných častiach Slovenska často dovážajú suroviny na prípravu pokrmov zo zahraničia.

V zmysle § 7b) zákona NR SR  č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sú príjemcovia zásielok produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia v mieste určenia (v prevádzkach prvého príjmu) pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie povinní najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod takejto zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu, druh zásielky a objednané množstvo zásielky a balenie potravín. Ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.

Zahraničné mäsové výrobky, mliečne výrobky ale aj slepačie vajcia či čerstvá zelenina, s tým všetkým sa stretávame pri našich potravinárskych auditoch. Problémom je, že prevádzkovatelia často o povinnosti oznámiť tieto zásielky Štátnej veterinárnej a potravinovej správe nevedia a tak porušujú zákon o potravinách.

Zákonom veľmi zložito pomenovaná povinnosť v praxi znamená to, že cez portál www.svpssr.sk si vytvoríte pre Vašu prevádzku konto a doň vpisujete jednotlivé zásielky zo zahraničia.

To, či sa táto povinnosť vzťahuje aj na zariadenia spoločného stravovania nie je v zákone jednoznačne uvedené. Aby sme teda predchádzali negatívnym situáciám pri výkone úradných kontrol vo Vašich prevádzkach požiadali sme o stanovisko Úrad verejného zdravotníctva SR, aby vydal usmernenie k plneniu vyššie uvedenej povinnosti v zariadeniach spoločného stravovania.   

O výsledkoch rokovania Vás samozrejme budeme informovať.