V súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou vírusového ochorenia Ebola v krajinách západnej Afriky Vás touto cestou informujeme o krokoch, ktoré Úrad verejného zdravotníctva podnikol v oblasti prevencie zdravia občanov Slovenskej republiky.

Odporúčania Výboru pre núdzové situácie podľa Medzinárodných zdravotných predpisov sa týkajú predovšetkým krajín, ktoré sú „postihnuté“ vírusovým ochorením Ebola.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou.

Európske centrum pre prevenciu a diagnostiku ochorení (ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ SR, odboru epidemiológie, aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie ochorenia. Napriek tomu, že riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky je nízke, ÚVZ SR vydal nasledovné opatrenia:

  • osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovať svoj klinický stav minimálne 21 dní od príchodu, čo je inkubačná doba ochorenia (2 – 21 dní),
  • v prípade, že sa u cestovateľov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky zostane doma a kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,
  • ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, sa pred príchodom takéhoto pacienta vybaví ochrannými pomôckami,
  • ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, zabezpečí v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz,
  • ošetrujúci lekár hlási podozrenie na Ebolu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu, ktorá má ďalší postup konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, nakoľko táto disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4,
  • príslušný regionálny úrad zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu a výsledok vyšetrenia bude hlásiť ÚVZ SR – odboru epidemiológie. Pracovisko odboru mikrobiológie ÚVZ SR je v kontakte s príslušnými laboratóriami v zahraničí, ktoré sú schopné vyšetrovať vírus Eboly.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti informoval vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR o opatreniach a odporúčaniach ÚVZ SR. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR prijal správu od Ministerstva vnútra SR o Opatrenia na letiskách v USA, Veľkej Británii a Austrálii na zabránenie šírenia vírusu Ebola, ktorú postúpil Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva požiadal príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o  informovanie lekárov prvého kontaktu vo svojej pôsobnosti ako postupovať v prípade možného výskytu Eboly v SR. V sledovaní epidemiologickej situácie sa naďalej pokračuje. Úrad priebežne monitoruje situáciu a podrobne analyzuje informácie z rýchleho výstražného systému.