V mesiaci august 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontrolu v 152 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly.

Na požiadanie bola vykonaná 1 kontrola, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 121 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 22 kontrol.

Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 779 plodín, z čoho 79 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 4 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 652 plodín, z čoho 77 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 14 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 109 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 120 427,17 kg tovaru, z čoho 3 124,26 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 3 044,26 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov nebol zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 80,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 5,5%, v znaku obchodná kvalita 48,2% a v znaku označenie 46,3% plodín.