shutterstock_336645005

Štát potravinárom opäť raz skomplikoval život.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia upravuje okrem iného aj všetky požiadavky pre potravinárov pri uvádzaní prevádzok do činnosti. V praxi sú to teda všetky náležitosti ohľadom schvaľovacieho procesu potravinárskych prevádzkarní.

Od 01.01.2016 je v platnosti zákon č. 403/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Zmena nastala v §13, ods.6, písm. f tohto zákona. Citujem: „Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch  na základe žiadosti, ktorá obsahuje doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel.

V kontexte zákona „nevinne“ vyzerajúci doklad potrebný pre proces schválenia Vašej prevádzkarne Vám predĺži schvaľovací proces a  zmení priority v prvých mesiacoch podnikania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vydá rozhodnutie o schválení prevádzkarne len vtedy, ak doručíte potvrdenie  príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na činnosti, ktoré idete v priestoroch vykonávať.

Na školení za mnou prišiel účastník odhodlaný podnikať v oblasti gastronómie. Podaná žiadosť na RÚVZ mu bola vrátená, dôvod?  K žiadosti je potrebné doplniť doklad príslušného stavebného úradu.. a tu je kameň úrazu. Väčšina prevádzkovateľov má prenajaté priestory ešte pred vybavením potrebných povolení a podnikateľskú činnosť chce začať čím skôr. Ale to bez povolení nejde a tak aj náš účastník už platí nájomné za priestor, kde zatiaľ podnikať v gastronómii nemôže. Vybavenie povolení je dlhšie, ako bolo predtým. Kým ten doklad dostanete, oslovujete viaceré organizácie na vydanie stanovísk. Potrebné vyjadrenie stavebného úradu a ďalších zúčastnených orgánov predĺži proces schvaľovania minimálne o ďalšie 2 – 4 mesiace.

Komplikáciám sa dá predísť odborným posúdením podnikateľského zámeru a  zistením detailov o priestore, kde chcem podnikať. kvalitným časovým harmonogramom a využitím odborného poradenstva  tak, aby ste nestrácali zbytočne čas a Vaše peniaze.

Vy venujte svoj čas rozvoju podnikateľskej činnosti a my zo spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o.  Vám pomôžeme pri vybavovaní potrebných povolení.

Neváhajte a kontaktujte nás „Spolu to zvládneme…“

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)